PRIVACY STATEMENT

Sabine van den Biezenbos, gevestigd in Eefde en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60861509, hecht belang aan bescherming van persoonsgegevens. In dit privacy statement beschrijf ik hoe ik met de persoonlijke gegevens om ga zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming

Toepassing

Deze privacy statement is van toepassing op de volgende categorie personen van wie ik de persoonsgegevens verwerk.

 • Cliënten
 • Website bezoekers
 • Betrokkenen die zelf persoonlijk ( gedurende een consult of bijeenkomst), telefonisch of digitaal ( via e-mail/ webformulier op mijn website) contact- of persoonsgegevens heeft gegeven
 • Alle overige personen met wie contact is opgenomen of van wie persoonsgegevens worden verwerkt

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeute, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO, https://www.informatielangdurigezorg.nl/wgbo .

Uw dossier bevat aantekeningen over persoonsgegevens, uw gezondheidstoestand, lichamelijke gegevens en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en aantekeningen van wat besproken is gedurende de consulten. Daarnaast bevat uw dossier een behandelovereenkomst ( natuurgeneeskundig consult obv de 5 principes) die de therapeut, Sabine van den Biezenbos en de betreffende client beide ondertekenen. De client heeft u ten allertijde recht van inzage van het eigen dossier.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die ik gebruik:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adres en postcode
 • Telefoonnummers
 • E-mail
 • Geslacht
 • Beroep
 • Gegevens over uw voedingspatroon/ eetgewoonten

Hieronder een overzicht van de lichamelijke gegevens die voor uw behandeling noodzakelijk kunnen zijn.

 • Gewicht en lengte
 • BMI
 • Omvangsmaten taille, heup en been
 • Bloeddruk

Hieronder een overzicht van de gezondheidsgegevens die voor uw behandeling noodzakelijk kunnen zijn.

 • Hart-, gewrichts,-schildklierklachten
 • Huid ziekten, Astma, Schimmels
 • Diabetes, nierproblemen
 • Slaap- en spijsverterins klachten
 • Depressie
 • Zwanger
 • Allergie
 • Medicatie gebruik

Na uw expliciete (schriftelijke) toestemming, neem ik contact op met een andere zorgverlener bijvoorbeeld uw huisarts of behandelend specialist.

Ik zal uw privacy waarborgen. Dit betekent dat ik zorgvuldig om ga met uw persoonlijke, lichamelijke – en medische gegevens en er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeute heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete ( schriftelijke) toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing, casusbespreking of trainingsvoorbeelden.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw ( schriftelijke) toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard na het einde van de behandelovereenkomst.

Verwerkers

Voor het verwerken van uw gegevens heb ik een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming daaraan stelt. De volgende dienstverleners zullen uitsluitend op instructie van Sabine van den Biezenbos uw persoonsgegevens verwerken.

Laboratorium: Hessels + Grob, Apeldoorn
Metabolic Balance Nederland, Amersfoort
Website: Dhr H. Achtereekte, Matema Holding BV
Nieuwsbrief: Mw. M. Calis

Persoonsgegevens delen met derden

Het delen van persoonsgegevens met derden, als dat in het kader van de behandeling ( een verwijzing) nodig mochte zijn of nodig is voor wettelijke verplichting. Ik, Sabine van den Biezenbos, deel geen persoonsgegevens met derden voor andere doeleinden. Tenzij bijeenkomsten samen met andere organisaties worden georganiseerd. Uitsluitend zullen dan noodzakelijke gegevens gedeeld worden.

Cookies die wij gebruiken:

Sabine van den Biezenbos  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Sabine van den Biezenbos  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Googly Analytics

Naam: _utma

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Sabine van den Biezenbos, en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sabinevandenbiezenbos.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Sabine van den Biezenbos wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacystatement

Het privacydocument kan Sabine van den Biezenbos te aller tijde wijzigen en zorgen voor een actuele versie op de website. Raadpleeg regelmatig dit privacystatement, zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.

Privacy op uw zorgnota

Op de zorgnota, de declaratie, die u van mij ontvangt staan de gegevens die door uw zorgverzekeraar gevraagd worden.

 • Naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • Datum van de behandeling
 • Omschrijving van de behandeling, natuurgeneeskundig consult
 • Kosten van het consult

Deze declaratie moet u zelf bij uw zorgverzekeraar indienen.